Usutunnistus 2017-2018

Usutunnistus

Usutunnistus – Mida me usume

Üks peamistest kirjutistest, millele me tugineme on 1 Johannese 5:6-8 – King James Version (KJV) 1987
6. Tema on see, kes tuli vee ja verega – Jeesus Kristus. Ta ei tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega, ja Vaim on selle tunnistajaks, sest Vaim on tõde.
7. Tunnistajaid on taevas kolm, Isa, Sõna ja Püha Vaim, ja need kolm on üks.
8. Ning kolm, kes on tunnistajateks Maal, Vaim, vesi ja veri: ja need kolm on üksmeelel.

Me kuulutame ja usume:

  1. Ühte tõelisesse elavasse Jumalasse, kes ilmutab end kolme Jumaliku olendina ( Püha Kolmainsus ): Isa, Poeg ( Jeesus Kristus ), Püha Vaim – need kolm on üks ja üksmeelel ning eksisteerivad ühtsuses ning on olemuselt samad. Need kolm erinevat Jumalikku olendit on võrdsed ja igavikulised, eksisteerides Kolmainu Jumalana, kes on kõikvõimas, kõiketeadev ja kõikjal ning on Üks igavikuline olend. Sest püha on Issand, meie Jumal ( Psalm 99:9 ). Aga ajastute Kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen. ( 1 Timoteuse 1:17 );
  2. Et Jeesus Kristus on elava Jumala Poeg ( Matteuse 16:16 ), Kirkuse Issand ( 1 Korintlastele 2:8 ), Jumala ainus sündinud Poeg, Jumala Sõna, Jumala Tall, Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst ( Jesaja 9:6 ) ja valitsus on Tema õlgadel; Jeesus Kristus on Tõde, Tee ja Elu; ( Johannese 14:6 – KJV, 1978 )
  3. Jeesus Kristus on Messias ning Temale on antud valitsus, au ja kuningriik. 13. Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, [a] taeva pilvedel tuli keegi, kes oli Inimesepoja sarnane. Ja ta saabus Elatanu juurde ning viidi tema ette. 14. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik; ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja tema kuningriik ei hukku. ( Taaniel 7:13-14 – AMP, 1987 Lockman )
  4. Jeesus Kristus on Jumal, Issanda Sõna, kes sai lihaks läbi imepärase eostamise Püha Vaimu poolt ning läbi neitsisünni. Ta on Jumal ja täiuslikkus ühendatud ühes inimeses igavesest ajast igavesti. Jeesus on Isa tahe – ta on Alfa ja Oomega, Esimene ja Viimane ( Ilmutuse 1:11 ), igavene Sõna, Jumal, Elu ja kõige Looja ( Johannese 1:1-14 ). Tema on see, kes tuli vee ja verega – Jeesus Kristus. Ta ei tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega, ja Vaim on selle tunnistajaks, sest Vaim on tõde. ( 1 Johannese 5:5-7 );
  5. Inimeste lunastus on Jumala armust ning mitte täielikult ega osaliselt inimeste töö, headuse või usu tulemus. Jumala silmis kuulub õiglus neile, kes usuvad lunastuses vaid Kristust ning seetõttu õigustavad end Tema silmis;
  6. Kõigi Veest ja Vaimust taassündinute privileeg on olla kindel oma lunastuses alates hetkest, mil nad usuvad Kristusesse kui nende lunastajasse. See kindlus ei põhine mitte inimeste olemusel, vaid Püha Vaimu tunnistusel, kes kinnitab kirjalikus sõnas uskujas Jumala tunnistuse;
  7. Püha Vaim on tulnud maailma, et ilmutada ja ülistada Kristust ning anda Kristuse päästetöö inimestele. Ta mõistab kohut ning juhib patuseid Kristuse juurde, annab neile uue elu, asub neisse alates vaimsest sünnist ning püsib neis lunastuspäevani. Tema täielikkus, jõud ja võim on uskujate elus omastatud läbi usu;
  8. Issand Jeesus Kristus käseb kõigil uskujatel kuulutada tõde kogu maailmas ning õpetada kõiki rahvaid.
Share